Hudobná stránka liturgie

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 26. 1. 2016 

 

 

█ ŠTUDIJNÉ INFORMÁCIE

Sylabus Liturgický spev 1 PDF
Sylabus Liturgický spev 2 PDF

Sylabus Liturgický spev 2, externé štúdium PDF

Sylabus Liturgický spev 2, externé štúdium PDF

Sylabus Hudobná stránka liturgie 1 PDF

Sylabus Hudobná stránka liturgie 2 PDF

 

 

 

█ DOKUMENTY A PRAMENE

Musicam sacram HTM
1967, inštrukcia o posvätnej hudbe v liturgii, slovenské znenie
 
Sacrosanctum concilium PHP
1963, konštitúcia Druhého vatikánskeho koncilu o posvätnej liturgii, slovenské znenie
 
Všeobecné smernice Rímskeho misála PDF
podľa 3. typického vydania Missale Romanum, 2002, slovenské znenie, prevzaté z časopisu Liturgia 18 (2008)
 
 
 

 

█ ŠTUDIJNÉ POMÔCKY

Spevy celebranta podľa RM 1980 a LS I 1990 (2011) PDF
notový materiál základných spevov, vybraných Liturgickou komisiou KBS pre výučbu na teologických fakultách v období pred vydaním nového Rímskeho misála
 

 

Liturgický spev I

 

Terminológia PDF

prehľad pojmov od duchovnej po rituálnu hudbu

 

Stratifikácia funkcií hudby v bohoslužbe PDF

prehľad potenciálnych funkcií

 

Notácia gregoriánskeho spevu PDF
prehľad prvkov bezlinajkovej neumatickej notácie a kvadratickej notácie a ich prepis do modernej notácie
 
Prefácia - feriálny nápev PDF
analýza feriálneho nápevu z Druhej eucharistickej modlitby
 
Prefácia - feriálny nápev MP3
inštruktívna zvuková ukážka feriálneho nápevu podľa Liturgického spevníka

 

Orácia - sviatočný nápev PDF
cvičné texty na sviatočný nápev orácie s dlhými i krátkym záverom

 

Embolizmus k Modlitbe Pána MP3
inštruktívna zvuková ukážka embolizmu podľa Rímskeho misála, s odpoveďou ľudu podľa Liturgického spevníka
 
Obrad pokoja MP3
inštruktívna zvuková ukážka podľa Rímskeho misála
 
 

Liturgický spev II

 

Veľkonočná nedeľa, vigília – slávnostné Aleluja MP3
inštruktívna zvuková ukážka
 
Veľkonočná nedeľa, vigília – obrad „vzkriesenia“ MP3
inštruktívna zvuková ukážka
 
Veľkonočná nedeľa a Turíce – záverečné prepustenie MP3
inštruktívna zvuková ukážka
 

Veľký piatok – slávnostná modlitba veriacich PDF

noty z Rímskeho misála

 

Veľký piatok – obrad s krížom MP3
inštruktívna zvuková ukážka
 

 

Hudobná stránka liturgie I

 

Spevníky a príručky liturgickej hudby PDF
prehľad titulov používaných v slovenskom prostredí
 
Stratifikácia hudby podľa miesta jej výskytu v omšovej liturgii PDF
úplný, chronologický prehľad omšových prvkov, v ktorých možno uplatniť hudbu alebo spev
 
Stupne spievanej omše PDF
diagram podľa inštrukcie Musicam sacram, čl. 28-31
 
Úvodné prežehnanie a 1. formula pozdravu MP3
inštruktívna zvuková ukážka nápevu A podľa Liturgického spevníka
 
Úvodný pozdrav, 2. formula MP3
inštruktívna zvuková ukážka nápevu A podľa Liturgického spevníka
 

Dialóg pred evanjeliom a po evanjeliu MP3
inštruktívna zvuková ukážka nápevu A
 

Dialóg pred prefáciou MP3
inštruktívna zvuková ukážka dialógu podľa Liturgického spevníka

 

Zvolanie po premenení 1 MP3
inštruktívna zvuková ukážka 1. formuly podľa Liturgického spevníka
 
Zvolanie po premenení 2 MP3
inštruktívna zvuková ukážka 2. formuly podľa Liturgického spevníka
 
Zvolanie po premenení 3 MP3
inštruktívna zvuková ukážka 3. formuly podľa Liturgického spevníka

 

Záverečné požehnanie MP3
inštruktívna zvuková ukážka nápevu A podľa Liturgického spevníka
 
Záverečné prepustenie ľudu MP3
inštruktívna zvuková ukážka nápevu A podľa Liturgického spevníka
 

 

Hudobná stránka liturgie II

 

Spoločné modlitby veriacich PDF

smernice z III. vydania liturgickej príručky z roku 1990

 

Záverečná doxológia Eucharistickej modlitby - jednoduchý nápev MP3
inštruktívna zvuková ukážka jednoduchého nápevu doxológie a trojitého amen
 
Krédo I - pastierske MP3
inštruktívna zvuková ukážka celoslovensky záväzného nápevu, Liturgický spevník, č. 611
 

Sanktus I MP3
inštruktívna zvuková ukážka celoslovensky záväzného nápevu, Liturgický spevník, č. 621
 
Modlitba Pána I - gregoriánsky nápev MP3
inštruktívna zvuková ukážka celoslovensky záväzného nápevu, Liturgický spevník, č. 633
 
Evanjelium - nápev A PDF
cvičné texty
 
Evanjelium MP3
inštruktívna zvuková ukážka nápevu A, vrátane dialógu pred a po evanjeliu
 

Pašie na Veľký piatok PDF
Kristove slová, noty z trojzošitu, vyd. r. 1989
 
Pašie na Veľký piatok MP3
inštruktívna zvuková ukážka pašií sv. Jána podľa regensburgského nápevu
 
Veľkonočný chválospev na Veľkonočnú vigíliu MP3
inštruktívna zvuková ukážka kratšej verzie
 

 

 

 

█ ĎALŠIE NÁPEVY

Gregoriánsky 1. tónus MP3
inštruktívna zvuková ukážka
 
Gregoriánsky 2. tónus MP3
inštruktívna zvuková ukážka
 
Gregoriánsky 3. tónus MP3
inštruktívna zvuková ukážka
 
Gregoriánsky 4. tónus MP3
inštruktívna zvuková ukážka
 
Gregoriánsky 5. tónus MP3
inštruktívna zvuková ukážka
 
Gregoriánsky 6. tónus MP3
inštruktívna zvuková ukážka
 
Gregoriánsky 7. tónus MP3
inštruktívna zvuková ukážka
 
Gregoriánsky 8. tónus MP3
inštruktívna zvuková ukážka
 
Gregoriánsky tónusperegrinusMP3
inštruktívna zvuková ukážka
 
Omšový poriadok v latinčine PDF
nápevy podľa Graduale Romanum
 
Omšový poriadok v latinčine PDF
nápevy podľa Missale Romanum
 
Úvodné prežehnanie a 1. formula pozdravu - nápev B MP3
inštruktívna zvuková ukážka podľa Liturgického spevníka
 
Úvodný pozdrav, 3. formula - nápev B MP3
inštruktívna zvuková ukážka podľa Liturgického spevníka
 
Orácia - jednoduchý nápev MP3
inštruktívna zvuková ukážka podľa Rímskeho misála
 
Orácia - sviatočný nápev PDF
cvičné texty v latinčine
 
Orácia - sviatočný starý nápev MP3
inštruktívna zvuková ukážka podľa Rímskeho misála
  
Prvé čítanie MP3
inštruktívna zvuková ukážka podľa Liturgického spevníka
 

Druhé čítanie (alebo čítanie pred evanjeliom) MP3
inštruktívna zvuková ukážka podľa Liturgického spevníka
 
Evanjelium a dialógy - nápev B MP3
inštruktívna zvuková ukážka podľa Liturgického spevníka
 
Pašie – regensburgský nápev MP3
inštruktívna zvuková ukážka latinského originálu
 
Pašie na Kvetnú nedeľu v roku A MP3
inštruktívna zvuková ukážka pašií sv. Matúša podľa regensburgského nápevu
 
Pašie na Kvetnú nedeľu v roku B PDF
noty z trojzošitu Pašie, part Kristove slová
 
Pašie na Kvetnú nedeľu v roku B MP3
inštruktívna zvuková ukážka pašií sv. Marka podľa regensburgského nápevu
 
Pašie na Kvetnú nedeľu v roku C MP3
inštruktívna zvuková ukážka pašií sv. Lukáša podľa regensburgského nápevu
 

Krédo II – deklamované MP3
inštruktívna zvuková ukážka podľa Liturgického spevníka, č. 612
 
Apoštolské vyznanie viery I – jednoduché MP3
inštruktívna zvuková ukážka podľa Liturgického spevníka, č. 613
 
Apoštolské vyznanie viery II – slávnostné MP3
inštruktívna zvuková ukážka podľa Liturgického spevníka, č. 614
 
Modlitba veriacich - nápev A MP3
inštruktívna zvuková ukážka podľa Liturgického spevníka
 
Modlitba veriacich - nápev C MP3
inštruktívna zvuková ukážka podľa Liturgického spevníka
 
Modlitba veriacich - nápev C, ak sa úmysly iba čítajú MP3
inštruktívna zvuková ukážka podľa Liturgického spevníka
 
Modlitba veriacich - nápev D MP3
inštruktívna zvuková ukážka podľa Liturgického spevníka
 
Modlitba veriacich - nápev F MP3
inštruktívna zvuková ukážka podľa Liturgického spevníka
 
Modlitba veriacich - nápev H MP3
inštruktívna zvuková ukážka podľa Liturgického spevníka
 

Prefácia - slávnostný nápev MP3
inštruktívna zvuková ukážka prefácie, vrátane dialógu, podľa Liturgického spevníka
 
Sanktus IV – prešovské MP3
inštruktívna zvuková ukážka podľa Liturgického spevníka, č. 624
 
Sanktus V – pastierske kvintované MP3
inštruktívna zvuková ukážka podľa Liturgického spevníka, č. 625
 
Sanktus VI – bratislavské MP3
inštruktívna zvuková ukážka podľa Liturgického spevníka, č. 626
 
Sanktus VII – lýdické MP3
inštruktívna zvuková ukážka podľa Liturgického spevníka, č. 627
 
Sanktus VIII MP3
inštruktívna zvuková ukážka podľa Liturgického spevníka, č. 628
 
Sanktus IX – slávnostné MP3
inštruktívna zvuková ukážka podľa Liturgického spevníka, č. 629
 
Sanktus (Alžbetina zostava) MP3
inštruktívna zvuková ukážka podľa Liturgického spevníka, č. 753
 
Podhalanské Sanktus MP3
inštruktívna zvuková ukážka podľa Liturgického spevníka, č. 757
 
Prvá eucharistická modlitba MP3
inštruktívna zvuková ukážka epiklézy a opisu ustanovenia Eucharistie
 
Omše za účasti detí - Prvá eucharistická modlitba (Alžbetina zostava) MP3
inštruktívna zvuková ukážka podľa Liturgického spevníka, č. 751
 
Omše za účasti detí - Druhá eucharistická modlitba (Alžbetina zostava) MP3
inštruktívna zvuková ukážka podľa Liturgického spevníka, č. 752
 
Modlitba Pána II - bratislavský nápev MP3
inštruktívna zvuková ukážka podľa Liturgického spevníka, č. 634
 
Modlitba Pána III - mozarabský nápev MP3
inštruktívna zvuková ukážka podľa Liturgického spevníka, č. 635
 
Modlitba Pána IV - slávnostný nápev MP3
inštruktívna zvuková ukážka podľa Liturgického spevníka, č. 636
 
Modlitba Pána V - prešovský nápev MP3
inštruktívna zvuková ukážka podľa Liturgického spevníka, č. 637
  
Záverečný pozdrav, požehnanie a prepustenie MP3
inštruktívna zvuková ukážka nápevu B záverečných obradov podľa Liturgického spevníka
 
Pohrebné obrady PDF
kompletný notovaný materiál z príručky Pohrebné obrady
 

 

 

 

█ TEXTY O CIRKEVNEJ HUDBE

Bednáriková, Janka: Aktuálne liturgické a spoločenské postavenie gregoriánskeho chorálu na Slovensku. In: Podpera, Rastislav (ed.): Vývinové osobitosti pestovania liturgickej hudby na Slovensku. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2007. ISBN 978-80-89135-18-9.

Full text PDF

 

Laitlaus, Ján: Antropologické východiská liturgickej hudby. In: Podpera, Rastislav (ed.): Vývinové osobitosti pestovania liturgickej hudby na Slovensku. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2007. ISBN 978-80-89135-18-9.

Full text PDF

 

Laitlaus, Ján: Obnova liturgického spevu na Slovensku. Dva články in Psalterium. ISSN 1802-2774. Roč. 1, č. 1-2 (2007)

Full text PDF1, PDF2

 

Podpera, Rastislav: Hudba v súčasnej liturgii ako predmet výskumu : stratifikácia, determinanty rozvoja. In: Podpera, Rastislav (ed.): Hudba v súčasnej liturgii. Edícia Musicologica Slovaca et Europaea, XXIV. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2006. ISBN 80-89135-07-2.

Full text PDF 

 

Podpera, Rastislav: Liturgická hudba v sociálnom prostredí katolíckej omše

Full text publikácie PDF

 

Podpera, Rastislav: Liturgická hudba z pohľadu kňazov : Otázky liturgickej výchovy, priestoru pre hudbu v liturgii a činnej účasti ľudu. In: Podpera, Rastislav (ed.): Vývinové osobitosti pestovania liturgickej hudby na Slovensku. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2007. ISBN 978-80-89135-18-9.

Full text PDF 

 

Podpera, Rastislav: Priestor pre hudbu v liturgii. In: Lexmann, Juraj (ed.): Artis musicae exempla nova ritus christiani. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2009. ISBN 978-80-89135-24-0.

Full text PDF 

 

Veľbacký, Ján: Alokácia a využitie liturgicko-hudobnej formy hymnu v omšovej liturgii. In: Lexmann, Juraj (ed.): Artis musicae exempla nova ritus christiani. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2009. ISBN 978-80-89135-24-0. S. 39-46.

Full text in english PDF 

 

 

 

 

█ ZDROJE

Graduale Romanum, 1979.

 

Liturgický spevník I, 1990.

 

Missale Romanum, 2002.

 

Musicam sacram, 1967.

 

Omšové spevy I, MG kazeta.

 

Omšové spevy II, MG kazeta.

 

Pašie, 1989.

 

Podpera, Rastislav: Liturgická hudba v sociálnom prostredí katolíckej omše. Bratislava : ÚHV SAV, 2002.

 

Pohrebné obrady. SSV, 2008.

 

Rímsky misál, 2001.

 

Sacrosanctum Concilium, 1963.

 

 

 

Jmcweb.org Booking